طرح و بررسی موضوعات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران با حضور آقای مهندس مقیمی استاندارد تهران در ساختمان استانداری تهران

(۱۵/۰۸/۹۶)