باتوجه به فزونی عرضه بر تقاضا در صنعت تیرچه و باتوجه به اهمیت روزافزون کیفیت به عنوان یک معیار و محور استراتژیک، در سال ۱۳۸۹ پیاده سازی نظام های مدیریتی بر مبنای استانداردهای بین المللی در دستور کار قرار گرفت، تا با بدین ترتیب موجبات پیشبرد اهداف و ارتقاء سطح بهره وری فرآیندهای مختلف شرکت فراهم گردد. از اینرو پروژه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای استاندارهای مربوطه در ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز گردید و در نهایت در تابستان ۱۳۹۱با ارائه شواهد انطباق سیستم در جلسات ممیزی برگزار شده و گواهینامه مربوطه اتخاذ گردید .