سومین دوره آموزشی کمیته استاندارد با موضوع تیرچه های مورد مصرف در سقف های تیرچه و بلوک در سالن آموزشی اداره کل استاندارد استان تهران برگزار شد

(۰۱/۰۶/۹۶)