چشم­ انداز فعالیت­های شرکت  :

گروه صنعتی پادیر تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستای چشم انداز تعیین شده به یک گروه صنعتی معتبر در حوزه صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه ای تبدیل شود.

بیانیه ارزش ها :

گروه صنعتی پادیر با اعتقاد به ارزش‌های الهی و در هماهنگی با سنت‌های هستی در کلیه فعالیت‌های خود کرامت انسانی را محترم شمرده و به آن ارج می‌نهد.

بر این باوریم که «صداقت و درستی»، «وفای به عهد و امانت داری» و «رعایت قوانین و مقررات» ارکان اعتمادآفرین همکاری گروه صنعتی پادیر با تمامی ذینفعان می باشد

گروه صنعتی پادیر نه تنها خود را به رعایت استانداردها و توافقات کیفی تعهد شده ملزم می‌داند، بلکه به لحاظ حرفه‌ای در تولید محصولات ، ارائه خدمات و اجرای پروژه ها، بهبودهای کیفی ممکن را به کارفرمایان پیشنهاد می‌دهد. براین باور به «نهادینه شدن کیفیت در کل زنجیره ارزش ارائه خدمات» و «بهبود مستمر در فرآیندهای کسب و کار خود» می‌اندیشد.

در گروه صنعتی پادیر، «یادگیری» در ابعاد فردی و سازمانی یک باور و «نوآوری» یک ارزش ویژه است. کارکنان منابع حیاتی و سرمایه‌های اصلی گروه صنعتی پادیر محسوب می شوند و در عین اعتقاد به انگیزش و خشنـودی کارکنـان، در یک همکـاری پایدار به «سلامت و ایمنی» و «رشد و تعالی » ایـشان می‌اندیشد.

گروه صنعتی پادیر به سودآوری بلندمدت در چارچوب «اهداف و منافع ملی» و «ارزشهای سازمانی خود» می نگرد و شهرت و اعتبار خویش نزد ذی‌نفعان را منشاء پایداری آن می داند.

فعالیت‌های گروه صنعتی پادیر همواره در «رشد و شکوفایی سرمایه ملی» ارزش آفرین خواهد بود. همچنین با اعتقاد به مسؤلیت‌های اجتماعی، خود را به «حفظ محیط زیست» متعهد می‌داند.

«اعتبار نام و نشان پادیر در جامعه حرفه‌ای کسب و کار صنعت ساختمان در «کیفیت»، «تحویل به هنگام»، «قابلیت اعتماد» و «سرآمدی» تجلی خواهد یافت

گروه صنعتی پادیر برای نیل به اهداف سازمانی خود و در راستای چشم انداز تدوین شده، ارزش ها و باورهای زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار میدهد:

  • وظیفه گرایی
  • پاسخگویی
  • تغییر نگرش های سنتی
  • احترام متقابل
  • یکپارچگی و همدلی
  • ایجاد انگیزه
  • وفاداری