اولین سمینار تخصصی آشنایی با انواع دستگاههای تولید خرپای میلگردی تیرچه به روش جوش مقاومتی

(۰۴/۰۸/۹۶)