در ستاد مرکزی شهرداری تهران برای اولین بار کارگاه آموزشی تخصصی تیرچه برای توجیه و آگاهی دقیق و کامل  مسوولین مربوطه مناطق ٢٢ گانه و نواحی وابسته در روز چهارشنبه مورخ ۴ اسفند ماه برگزار گردید.

(۰۴/۱۲/۹۵)